1. Appendix No.05 Circular No. 155/2015/TT-BTC Report on Corporate Governance for the 1st half 2017 –Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017-Phụ lục 05 TT155/2015/TT-BTC
  2. Appendix No.01 Circular No. 155/2015/TT-BTC – List of internal persons and their affiliated persons (extracted list) – Phụ lục 01 TT155/2015/TT-BTC- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (danh sách tóm lược)
  3. Template No. CBTT-SGDHCM-03 (Hochiminh Stock Exchange’s Template on Corporate Governance Report) -Mẫu CBTT.SGDHCM-03 (Mẫu báo cáo tình hình quản trị công ty của SGDCK TP.HCM